Blutsgeschwister Soutěž

PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU

I. Soutěž probíhá v měsíci květnu od 07.05. 2021 do 09.05.2021 na sítí Facebook.

II. Jak se do soutěže zapojit?

 1. dej like příspěvku
 2. napiš do komentáře, co tě potěší na den matek

III. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let a státního příslušenství avšak s ohledem na podmínky platné v rámci sociálních sítí. 

IV. 09.05.2021 proběhne vyhlášení vítězů, kteří se bude náhodně losovat.

Výherci soutěže budou informováni zprávou a vyzváni k zaslání kontaktních údajů včetně emailu, na který budou následně zaslány informace o výhře.

V. Odměny:

 • 6x kosmetická taška Blutsgeschwister
 • 1x zimní čepice Blutsgeschwister

VI. Vyhlášení a předaní odměny

 • Vyhlášení soutěže proběhne 09.05.2021. Výherci se budou náhodně losovat.
 • Informace o výhercích budou k nalezení na FB profilu @berlinboutique.cz
 • Ceny budou zaslány poštou na uvedené adresy výherců do 14 dní od vyhlášení výsledku soutěže nebo bude domluveno předání jinak.

Soutěžící poskytuje svou účastí v soutěži souhlas s pravidly soutěže stanovené organizátorem a zavazuje se je dodržovat. V případě, že soutěžící bude soutěžit v rozporu s těmito pravidly, vyhrazuje si organizátor právo vyřadit takového soutěžícího ze soutěže. Stejně tak prohlašuje souhlas s pravidly sociální sítě Facebook.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže, případně soutěž zastavit, odložit či zcela bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže fotografie s obsahem neslučitelným s dobrými mravy nebo poškozující značku Blutsgeschwister či Berlin Boutique a jejich dobrou pověst.

VII. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na FB stránce organizátora. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.
 2. Organizátor neodpovídá za úplnost těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejněna na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.
 3. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy.
 4. Organizátor neodpovídá pravdivost, správnost či aktuálnost údajů uvedených účastníkem. Nebude-li možné kontaktování výherce a předání výhry z příčin, které nejsou na straně organizátora (např. nefunkční telefonní číslo), nenese za to organizátor odpovědnost. V takovém případě výhra zůstává ve vlastnictví organizátora a nebude účastníkovi předána.
 5. Účastníci na vědomí, že soutěž nevyzývá, nenabádá, ani jinak nepodporuje zvýšené užívání léků a léčivých přípravků.
 6. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.
 7. Pravidla jsou ve svém plném znění po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na internetových stránkách https://www.berlinboutique.cz/blutsgeschwister-soutez/
 8. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociální sítě Facebook, ani s ním spojena. Provozovateli sociální sítě Facebook nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům soutěže a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči účastníkům soutěže.
 9. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže a tyto akceptuje.

Organizátorem soutěže je společnost:

Kate & Tobi  s. r. o.

e-mail: kate@berlinboutique.cz

IČ: 090 82 981 DIČ: CZ090 82 981

se sídlem: Pojbuky 47, 391 43 Pojbuky
zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 30428

- Ze získání výhry jsou vyloučení zaměstnanci organizátora a rodinní příslušníci.

- Výhru nelze vymáhat soudní cestou a není možné za výhru požadovat finanční plnění.

- Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

- V otázkách zde neupravených se soutěž řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

x